เครื่องหมายการค้า

กลุ่มบริษัทเอซิสดำเนินการให้บริการสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าที่ครบวงจร ซึ่งรวมทั้งการดำเนินการด้านประเมินความเสี่ยงในการละเมิดเครื่องหมายการค้าผู้อื่น การยื่นคำขอ การดำเนินการจนได้รับจดทะเบียน การรักษา และการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น นอกจากเราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าและหุ้นส่วนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบแล้ว เรายังสามารถดำเนินการสืบค้นและคัดค้านด้านเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบได้ รวมทั้งเรายังให้บริการขั้นตอนหลังการจดทะเบียน เช่น การต่ออายุ การเฝ้าระวังเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน หรือการละเมิดโดยบริษัทคู่แข่ง และเรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ต่องานออกแบบที่ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วยเช่นกัน