กลุ่มไฟฟ้า อิเลคโทรนิกส์ และเครื่องกล

ที่ปรึกษาด้านสิทธิในกลุ่มไฟฟ้า อิเลคโทรนิกส์ และเครื่องกลของเอซิสนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิบัตรและได้รับการจดทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรจากประเทศสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ตัวแทนของเรามีความรู้ครอบคลุมในด้านของกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งยังมีความชำนาญและประสบการณ์ในสาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลจุลภาค เครื่องกลระดับนาโน วัสดุศาสตร์ สารกึ่งตัวนำ การประมวลสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ,ระบบการควบคุม เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงและออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการตรวจสอบระบบต่างๆโดยเครื่องอัตโนมัติ การประมวลผลภาพ เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีเครือข่าย วิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเกมส์ และกระบวนการต่างๆทางธุรกิจ และอื่นๆอีกมากมาย เราให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและมีความเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับสถาบันวิจัย บริษัทและตัวบุคคล ในการตรวจวิเคราะห์(identification) การคุ้มครอง(identification) การขอถือสิทธิ์(acquisition) และทำการค้าใบอนุญาต(licensing) ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน บริษัทหรือบุคคลนั้นๆ และด้วยผลงานด้านงานการวิจัยที่ผ่านมา นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ทางอุตสาหการและภาคสนามมากว่าทศวรรษ ซึ่งเป็นหัวใจในการได้รับการพิจารณาจากลูกค้า ไม่ว่าทางการปฎิบัติหรือการวางระบบจริงที่มีประสิทธิภาพ ผนวกกับภาคทฤษฎีและการพาณิชย์ เมื่อเราทำการปกป้องสิทธิบัตรให้แก่ลูกค้าของเรา อีกทั้ง เราให้บริการงานเกี่ยวข้อกรณีข้อพิพาท เช่นการให้ความเห็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท(infringement and validity opinions) ตลอดจนความสามารถในการผลิต ใช้ ขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น […]

กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและเคมี

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพและเคมีของบริษัท ได้ดำเนินการโดยที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร และยังได้รับการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมจากตัวแทนสิทธิบัตรญี่ปุ่น เราภาคภูมิใจในประสบการณ์จากทั้งงานวิจัยระดับนานาชาติ ประสบการณ์ทางด้านเทคนิคและด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของเราในสาขาเทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเครื่องมือทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ สารประกอบทางเคมี กระบวนการทางเคมี ปฏิกริยาไฟฟ้าเคมี ชีวเคมีทั่วไป ลำดับชั้นของยีนและโปรตีน เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรม เซลล์ต้นกำเนิด ประสาทวิทยา ประสาทชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา การสร้างแอนติบอดี การคัดกรองยา จีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศ และระบบนำส่งยา เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน องค์ประกอบของเอนไซม์ เทคโนโลยีอาหาร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะที่ปรึกษาสิทธิบัตรของเอซิสเคยดำรงตำแหน่ง Partner ในบริษัทที่ให้บริการด้านสิทธิบัตรในระดับนานาชาตินานกว่า 40 ปี และคณะที่ปรึกษาตลอดจนตัวแทนของเราสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้คำแนะนำ และการให้บริการแก่สถาบันวิจัย บริษัท และบุคคลในการระบุ การคุ้มครอง การซื้อและการอนุญาตให้ใช้สิทธิของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพและเคมี และนอกเหนือจากนี้ เพื่อที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสูงสุด เรายังดำเนินงานด้านการให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีพิพาท ได้แก่การละเมิดสิทธิบัตรและตรวจสอบการได้มาของสิทธิในสิทธิบัตรนั้น ตรวจสอบประวัติและมูลค่าในสิทธิบัตรก่อนการควบรวมหรือซื้อกิจการ ตลอดจนความสามารถในการผลิต ใช้ ขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น(due diligence and product clearances) เพื่อการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าของเอซิส ทั้งนี้เรายังประสบความสำเร็จในการว่าความแก้ต่างให้แก่ลูกค้าของเรา […]

กลุ่มเครื่องหมายการค้าและงานสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

กลุ่มงานเครื่องหมายการค้าและงานสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ของเอซิส ได้รวบรวมเอาบุคลากรผู้มีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านกฎหมายและการศึกษาต่อในหลายสาขาวิชาที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจและกฏหมายมาไว้ด้วยกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถให้บริการครอบคลุมกลุ่มลูกค้าและหุ้นส่วนในสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต การออกแบบอุตสาหกรรม การค้นคว้าวิจัย เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าสิ่งทอ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สินค้าและบริการ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ที่พัก บริการด้านการเงิน และความบันเทิง ฯลฯ เอซิสให้บริการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยรวมทั้งการซื้อสิทธิ์(acquisition) และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ(licensing) และการฟ้องร้อง(litigation) การดำเนินคดีจนถึงที่สุด(prosecution) ทั้งนี้เรายังดำเนินการด้วยความชำนาญในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่ทั่วโลก ส่งผลให้เราสามารถช่วยลูกค้าในการปกป้องรักษาทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของเอซิส ประกอบด้วยบุคลาการที่มีคุณวุฒิทางกฏหมาย(นิติศาสตร์บัณฑิต) และเสริมทีมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ในฐานะทนายด้านสิทธิบัตร เราทำงานร่วมกับนักประดิษฐ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าใจถึงไอเดียอย่างถ่องแท้และเพื่อให้เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ได้ถือครองสิทธิบัตรที่สามารถปกป้อง มีขอบเขตความคุ้มครองพสูงสุดซึ่งจะช่วยให้สิทธิบัตรมีมูลค่าสูง เอซิสสามารถช่วยดำเนินการในการอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่เจ้าของประดิษฐ์ และสามารถธุรกรรมการโอน ซื้อขาย สิทธิบัตร(transactions) โดยผ่านกระบวนการที่ถูกต้องได้เช่นกัน เอซิสทำงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของสิทธิบัตร และยังส่งเสริมให้มีการทำวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดสิทธิบัตรได้ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร ยิ่งไปกว่านั้น ประสบการณ์ในการร่วมงานกับสำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเทคโนโลยี(Technology Licensing Offices, TLOs) ที่ผ่านมาของเรา ทำให้เอซิสสามารถจัดการธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งการร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย