เอซิสสามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกได้โดยตรง เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสำนักงานหรือหุ้นส่วนของเราที่ตั้งอยู่แต่ในละท้องถิ่นทั่วภูมิภาค กลุ่มองค์กรของเอซิสมีความรู้ที่ลึกซึ้งถึงแก่นแท้และมีความชำนาญการในหลากหลายด้าน ทั้งด้านกฏหมาย ธุรกิจ เทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรม ทำให้เอซิสมีศักยภาพในการขจัดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำแตกต่างของตลาดโลกไปได้ และด้วยเหตุนี้ เอซิสจึงสามารถนำเสนอทางออกในการคุ้มครองทรัพย์สินและแหล่งต้นทุนทางปัญญาให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างดีที่สุด

เอซิสตระหนักถึงวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลกกฏหมาย ธุรกิจ และ เทคโนโลยี เราจึงดำเนินการเชิงรุกในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับสำนักกฏหมาย สถาบันวิจัย สถานศึกษา บริษัทโฆษณาและนักการตลาด เพื่อหลอมรวมกลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งหมดเข้ากับ HUB Service ของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เราสามารถมอบบริการคุณภาพระดับโลกได้อย่างเหมาะสมเท่าทันสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างบริบูรณ์