งานสิทธิบัตร

บุคลากรของเอซิสมีพื้นฐานความรู้และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จำเป็นอย่างยิ่งในการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ เราสามารถเตรียมเอกสาร ยื่นคำขอในกลุ่มงานเทคโนโลยีหลากหลายสาขา นอกจากนี้เรายังสามารถบริการด้านการบริหารจัดการสิทธิบัตรในครอบครองทั้งหมด การต่ออายุสิทธิบัตร ตลอดจนการให้ความเห็นที่เกี่ยวกับคดีพิพาท ได้แก่การละเมิดสิทธิบัตรและตรวจสอบการได้มาของสิทธิในสิทธิบัตรนั้น ตรวจสอบประวัติและมูลค่าในสิทธิบัตรก่อนการควบรวมหรือซื้อกิจการ ตลอดจนความสามารถในการผลิต ใช้ ขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น(due diligence and product clearances) (due diligence services) ที่ปรึกษาสิทธิบัตรของเอซิสมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและใบอนุญาตครบถ้วนและได้รับการจดทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์(IPSO) กรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย(DIP) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอังกฤษ และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของยุโรป(EPO) และเรายังมีเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในภายใต้อำนาจบังคับของกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลก

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า

กลุ่มบริษัทเอซิสดำเนินการให้บริการสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าที่ครบวงจร ซึ่งรวมทั้ง การดำเนินการด้านประเมินความเสี่ยงในการละเมิดเครื่องหมายการค้าผู้อื่น การยื่นคำขอ การดำเนินการจนได้รับจดทะเบียน การรักษา และการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น นอกจากเราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าและหุ้นส่วนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบแล้ว เรายังสามารถดำเนินการสืบค้นและคัดค้านด้านเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบได้ รวมทั้งเรายังให้บริการขั้นตอนหลังการจดทะเบียน เช่นการต่ออายุ การเฝ้าระวังเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน หรือการละเมิดโดยบริษัทคู่แข่ง และเรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ต่องานออกแบบที่ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วยเช่นกัน

เครื่องหมายการค้า

กลุ่มบริษัทเอซิสดำเนินการให้บริการสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าที่ครบวงจร ซึ่งรวมทั้งการดำเนินการด้านประเมินความเสี่ยงในการละเมิดเครื่องหมายการค้าผู้อื่น การยื่นคำขอ การดำเนินการจนได้รับจดทะเบียน การรักษา และการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น นอกจากเราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าและหุ้นส่วนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบแล้ว เรายังสามารถดำเนินการสืบค้นและคัดค้านด้านเครื่องหมายการค้าและงานออกแบบได้ รวมทั้งเรายังให้บริการขั้นตอนหลังการจดทะเบียน เช่น การต่ออายุ การเฝ้าระวังเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน หรือการละเมิดโดยบริษัทคู่แข่ง และเรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ต่องานออกแบบที่ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วยเช่นกัน

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทเอซิสมีประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจในทุกสาขา ทำให้เราสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้แก่ลูกค้าและหุ้นส่วนได้อย่างมาก เราให้คำปรึกษาและบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถือครองครอบคลุมตั้งแต่กลยุทธ์การบริหารนโยบาย การจัดการระบบเอกสารและการแจ้งเตือนต่างๆ การเฝ้าระวังการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในทางอุตสาหกรรมและติดตามคู่แข่ง(industry and competitive watch service) การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินทางปัญญาและความเสี่ยงในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา(due diligence reviews) เมื่อมีการซื้อขายกิจการ การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการจัดการข้อขัดแย้งต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เอซิสได้สร้างสรรค์โครงการการอนุญาตให้ใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญามากมาย และหนึ่งในผลงานที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเป็นของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าโดยการเสาะหาผู้สนใจใช้สิทธิที่เหมาะสม เราได้ดำเนินการดั่งกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงได้ตามที่คาดหมาย นอกจากนี้เรามีโปรแกรมช่วยให้ลูกค้าของเราพัฒนาสิทธิบัตรเพื่อแปลงเป็นเงินทุน โดยเราสรรหางานประดิษฐ์ที่จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆในสิงคโปร์ ไทย และประเทศ ใกล้เคียงอื่น ๆ ดังนั้น ลูกค้าของเอซิสจึงสามารถขออนุญาตใช้สิทธิ์หรือซื้อสิทธิ์ในนวัตกรรมต่างๆอย่างถูกต้องกฏหมาย เพื่อให้ได้มาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นสิทธิบัตรเพื่อการสร้างรายได้และหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากนั้น

IDE@XIS(ไอ-เดีย-ซิส)

เอซิส มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เฉียบคมเสมอ จากการที่เอซิสเผชิญหน้ากับสภาวะที่ท้าทาย และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการสร้างสรรค์ การออกแบบ พัฒนาต่อยอด และการคุ้มครองไอเดีย ทำให้ภารกิจชองเราต่อจากนี้ คือการช่วยให้เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน เจ้าของงานประดิษฐ์ สามารถเปลี่ยนไอเดียความคิด เป็นสิ่งที่มูลค่าเชิงการตลาดได้ ด้วยการมอบบริการที่ไม่เหมือนใคร คือ ไอเดียซิส เซอร์วิส (ide@xis Service) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวปฏิบัติในด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทีมงานของไอเดียซิส ไม่ได้มีแค่ในสิงคโปร์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทีมงานในประเทศไทย และมีเครือข่ายที่กว้างขวางครอบคลุมไปยังกลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วย ซึ่งการร่วมกันทั้งหมดนี้ ก่อให้เกิดเป็นบริการการให้คำแนะนำแก่กลุ่มธุรกิจ นักลงทุน และเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ ในแต่ละขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยในขั้นแรก เอซิสจะช่วยสร้างและพัฒนาไอเดียและการออกแบบให้กลายเป็นงานนวัตกรรม จากนั้น เราจะให้คำแนะนำในเรื่องการขอรับความคุ้มครองผลงานดังกล่าว ตามขั้นตอนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน และทำจะดำเนินการให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองนั้นๆ ด้วยวิธีการที่ดีที่สุด และไม่ว่าไอเดียความคิดของลูกค้าจะอยู่ในขั้นตอนใด หรือ ไม่ว่าลูกค้าของเราจะเป็นนักลุงทุนหรือนักประดิษฐ์อิสระ หรือเป็นตัวแทนจากองค์กรขนาดใหญ่ เอซิสก็สามารถจัดสรรการบริการของเราให้เหมาะสมกับทุกกลุ่ม ด้วยบริการอันครบครันและการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนของเอซิส ทำให้เราเชื่ออมันว่าเราสามารถใช้ไอเดียความคิดดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าเข้าแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านสิทธิบัตรคุ้มครองไอเดียและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่สามารถให้บริการในการแปลงความคิดเป็นแหล่งทำงานได้  

งานด้านการแปล

กลุ่มบริษัทเอซิสมีบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาที่หลากหลาย และสามารถแปลเอกสารคำขอสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จีน ไทย เวียดนาม และญี่ปุ่นได้ เอซิสใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นหลัก เพื่อให้บุคคลากรของเราตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสากล และยังมั่นใจได้ว่าเราสามารถทำการแปลเอกสารคำขอสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการออกแบบออกมาเป็นภาษาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

บริการด้านกฎหมายอื่นๆ

ท่ามกลางตลาดโลกที่ขยายตลอดเวลา เอซิสจึงให้บริการทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆด้วย เช่น ลิขสิทธิ์(Copyright) การละเมิดสิทธิ(Infringement) กฎหมายลวงขาย(Passing-off) การทำธุรกรรมระหว่างองค์กรและเชิงพาณิชย์(Corporate & Commercial Transactions) กฏหมายอสังหาริมทรัพย์(Real Estate Law) กฏหมายคนเข้าเมือง(Immigration Law) หมายเหตุ บริษัท เอซิส อินเทลเลคช่วล แคปิตอล จำกัด(ประทศสิงคโป)ยังไม่มีบริการที่กล่าวมาข้างต้น