บริการด้านกฎหมายอื่นๆ

ท่ามกลางตลาดโลกที่ขยายตลอดเวลา เอซิสจึงให้บริการทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆด้วย เช่น

  • ลิขสิทธิ์(Copyright)
  • การละเมิดสิทธิ(Infringement)
  • กฎหมายลวงขาย(Passing-off)
  • การทำธุรกรรมระหว่างองค์กรและเชิงพาณิชย์(Corporate & Commercial Transactions)
  • กฏหมายอสังหาริมทรัพย์(Real Estate Law)
  • กฏหมายคนเข้าเมือง(Immigration Law)

หมายเหตุ บริษัท เอซิส อินเทลเลคช่วล แคปิตอล จำกัด(ประทศสิงคโป)ยังไม่มีบริการที่กล่าวมาข้างต้น