งานสิทธิบัตร

บุคลากรของเอซิสมีพื้นฐานความรู้และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จำเป็นอย่างยิ่งในการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ เราสามารถเตรียมเอกสาร ยื่นคำขอในกลุ่มงานเทคโนโลยีหลากหลายสาขา นอกจากนี้เรายังสามารถบริการด้านการบริหารจัดการสิทธิบัตรในครอบครองทั้งหมด การต่ออายุสิทธิบัตร ตลอดจนการให้ความเห็นที่เกี่ยวกับคดีพิพาท ได้แก่การละเมิดสิทธิบัตรและตรวจสอบการได้มาของสิทธิในสิทธิบัตรนั้น ตรวจสอบประวัติและมูลค่าในสิทธิบัตรก่อนการควบรวมหรือซื้อกิจการ ตลอดจนความสามารถในการผลิต ใช้ ขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น(due diligence and product clearances) (due diligence services) ที่ปรึกษาสิทธิบัตรของเอซิสมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและใบอนุญาตครบถ้วนและได้รับการจดทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์(IPSO) กรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย(DIP) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอังกฤษ และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของยุโรป(EPO) และเรายังมีเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในภายใต้อำนาจบังคับของกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลก