งานด้านการแปล

กลุ่มบริษัทเอซิสมีบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาที่หลากหลาย และสามารถแปลเอกสารคำขอสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จีน ไทย เวียดนาม และญี่ปุ่นได้ เอซิสใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นหลัก เพื่อให้บุคคลากรของเราตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสากล และยังมั่นใจได้ว่าเราสามารถทำการแปลเอกสารคำขอสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการออกแบบออกมาเป็นภาษาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง