คำว่า “เอซิส” หมายถึง “สัมพันธไมตรีของสองสิ่งหรือมากกว่านั้น” ซึ่งก็สามารถบ่งชี้ถึงคติการทำงานของเรา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพอันดีงามและยืนยาวระหว่างลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา บริษัทมั่นใจว่าเรามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของลูกค้าและหุ้นส่วนอย่างเต็มเปี่ยม นั่นทำให้ “เอซิส” สามารถสร้างสรรค์ พัฒนาต่อไปข้างหน้าได้อย่างดีที่สุด

วัฒนธรรมองค์กรของเอซิสนั้นประกอบไปด้วย การมีความคิดก้าวหน้า สร้างสรรค์ เด็ดเดี่ยว โดยบุคคลากรผู้มีใจรัก เราคือศูนย์รวมของคนที่มีพื้นเพแตกต่างหลากหลายแต่ทว่ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้วิสัยทัศน์การทำงานที่ต้องการส่งมอบนวัตกรรมใหม่ทางธุรกิจและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาอันยุ่งยากด้านกฏหมายได้อย่างดีเยี่ยม และด้วยกลยุทธ์เชิงบวกของเรา ทำให้เอซิสมองเห็นโอกาสในขณะที่ผู้อื่นมองเห็นอุปสรรค เราเห็นค่าของทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นมากกว่าสิทธิในการถือครอง แต่สามารถแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นสินทรัพย์อันมีมูลค่าทางธุรกิจได้