การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี

เอซิส บริการให้คำปรึกษาเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ทั้งการเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือเป็นผู้ขออนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี
เราให้บริการลูกค้าด้วยความชำนาญและมากประสบการณ์ ในการจับค่เทคโนโลยีที่มีอยู่กับความจำเป็นและความต้องการของอุตสาหกรรม
ข้อได้เปรียบของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

  • ทำให้ผู้ขออนุญาตใช้สิทธินั้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่
  • ทำให้ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิสามารถเพิ่มคุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพการผลิต และประสิทธิภาพทางต้นทุนให้เป็นประโยชน์ที่สุด
  • ทำให้ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ อันได้แก่ องค์กรวิจัยทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงงานที่เขาทุ่มเท
  • รายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถนำมาสนับสนุนการวิจัยและการศึกษาได้ต่อไป และสามารถเพิ่มพูนผลกำไรของบริษัทได้