การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทเอซิสมีประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจในทุกสาขา ทำให้เราสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้แก่ลูกค้าและหุ้นส่วนได้อย่างมาก เราให้คำปรึกษาและบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถือครองครอบคลุมตั้งแต่กลยุทธ์การบริหารนโยบาย การจัดการระบบเอกสารและการแจ้งเตือนต่างๆ การเฝ้าระวังการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในทางอุตสาหกรรมและติดตามคู่แข่ง(industry and competitive watch service) การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินทางปัญญาและความเสี่ยงในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา(due diligence reviews) เมื่อมีการซื้อขายกิจการ การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการจัดการข้อขัดแย้งต่างๆ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เอซิสได้สร้างสรรค์โครงการการอนุญาตให้ใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญามากมาย และหนึ่งในผลงานที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเป็นของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าโดยการเสาะหาผู้สนใจใช้สิทธิที่เหมาะสม เราได้ดำเนินการดั่งกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงได้ตามที่คาดหมาย นอกจากนี้เรามีโปรแกรมช่วยให้ลูกค้าของเราพัฒนาสิทธิบัตรเพื่อแปลงเป็นเงินทุน โดยเราสรรหางานประดิษฐ์ที่จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆในสิงคโปร์ ไทย และประเทศ ใกล้เคียงอื่น ๆ ดังนั้น ลูกค้าของเอซิสจึงสามารถขออนุญาตใช้สิทธิ์หรือซื้อสิทธิ์ในนวัตกรรมต่างๆอย่างถูกต้องกฏหมาย เพื่อให้ได้มาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นสิทธิบัตรเพื่อการสร้างรายได้และหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากนั้น